Croeso gan Y Prif Swyddog

Diogelwch Simnai
Mae’r hydref wedi cyrraedd ac rydym yn annog trigolion i gadw cyngor diogelwch tân sylfaenol mewn cof cyn cynnau tân am y tro cyntaf .
Gellir atal y rhan fwyaf o danau simnai felly mae’n bwysig eich bod chi’n  cadw’ch hun a’ch teulu’n ddiogel trwy wneud popeth o fewn eich gallu i leihau’r perygl o dân.
Y prif reswm dros y tanau hyn oedd stofiau maint anghywir neu rai a oedd wedi eu gosod yn wael, simneiau wedi blocio a defnyddio pren gwlyb mewn stofiau coed.
Gallwch gymryd rhagofalon syml i wneud yn siŵr bod eich cartref yn ddiogel rhag tân cyn cynnau tân.
Glanhewch eich simnai!
Cychwynnwch feddwl am ddiogelwch simnai drwy gyflogi glanhawr simnai proffesiynol sydd wedi cofrestru gyda Chymdeithas Genedlaethol y Glanhawyr Simnai.  Gall simnai sydd heb ei glanhau’n rheolaidd gynyddu’r risg o dân ac fe all hefyd achosi gwenwyn carbon monocsid.
Dylid glanhau simneiau yn rheolaidd, ac nawr yw’r adeg delfrydol i wneud hynny cyn fisoedd oer y gaeaf a chyn i chi ddechrau defnyddio’ch simnai yn rheolaidd. 
Mae’n costio tua £100 i gael glanahu’ch simnai ac rwyf yn erfyn ar bawb i drefnu hyn cyn cynnau tân yr hydref hwn.
Mae’r gwaith cynnal a chadw yn dibynnu ar y math o danwydd yr ydych yn ei losgi – os ydych yn llosgi olew, nwy neu lo di-fwg mae gofyn i chi lanhau’ch simdde unwaith y flwyddyn,  os ydych yn llosgi glo rhwym bydd gofyn i chi ei glanhau ddwywaith y flwyddyn, ac os ydych yn llosgi pren yna mae’n rhaid ei glanhau hyd at bedair gwaith y flwyddyn. Hefyd, peidiwch â llosgi pren gwlyb. 
Wrth feddwl am sut i wresogi’ch cartref, mae’n bwysig eich bod yn prynu’r cyfarpar maint cywir ar gyfer yr ystafell – os ydy’r cyfarpar yn rhy fawr ni fydd yn ddigon poeth i losgi’r holl danwydd a bydd unrhyw danwydd na fydd yn cael ei losgi’n mynd i fyny’r simdde ac yn cywasgu’r ffliw fel creosot fflamadwy iawn. 
Diogelu’ch eiddo
Ac yn olaf, i leihau’r perygl o dân yn y cartref, gwnewch yn siŵr eich bod wedi diffodd y colsion poeth yn iawn cyn mynd i’r gwely a defnyddiwch gard i amddiffyn rhag gwreichion neu golsion poeth.
Mae larymau mwg yn achub bywydau

Pe byddai’r gwaethaf yn digwydd, gall larwm mwg achub eich bywyd a rhoi cyfle i chi fynd allan o’r tŷ – felly gwnewch yn siŵr eich bod yn profi’ch larwm yn rheolaidd. 
Rhannu gwybodaeth am ddiogelwch tân ymysg myfyrwyr
Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â  sefydliadau addysg uwch ledled y Gogledd ym mis Medi a Hydref i wneud yn siŵr bod myfyrwyr yn cadw mor  ddiogel â  phosibl rhag tanau a gwrthdrawiadau traffig ar y ffordd. 
Bydd staff yn mynychu ‘Ffeiriau’r Glas’ ym Mhrifysgol Bangor a Glyndŵr, Wrecsam i gynghori myfyrwyr sydd ar fin cychwyn eu blwyddyn gyntaf yn y Brifysgol.
Os ydych chi’n cychwyn yn y brifysgol neu’r coleg y mis hwn, neu os ydy’ch plant yn gadael y nyth am y tro cyntaf a’ch bod am wneud yn siŵr eu bod yn cadw'n ddiogel, mae ein safle Facebook yn lle gwych i ddod o hyd i wybodaeth berthnasol am ddiogelwch tân - ewch i  www.facebook/northwalesfireservice a dilynwch  ni i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.
Dweud eich dweud!
Mae Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru eisiau’ch barn chi ar ei gynlluniau i’r dyfodol – cadwch lygaid ar ein gwefan a chyfryngau cymdeithasol am wybodaeth am ein hymgynghoriad sydd ar y gweill a fydd yn canolbwyntio ar amddiffyn yr amgylchedd, ac a fydd yn gofyn i chi gyflwyno’ch sylwadau ar ei ymateb i argyfyngau a’i waith ataliol yn y dyfodol.

 

 

 

 

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen