Croeso gan Y Prif Swyddog

Meddyliwch am y risgiau yn eich cartref

I atal tân rhag cynnau yn y lle cyntaf peidiwch â gorlwytho socedi trydan na gadael goleuadau Nadolig ymlaen os ydych chi’ mynd allan neu’n mynd i’r gwely.

Fel nifer o bobl, mae’n siŵr bod gennych lawer o ddyfeisiadau trydan ar eich rhestr Nadolig eleni – ond byddwch yn ymwybodol rhag gorlwytho socedi. Peidiwch â gadael eitemau’n gwefru dros nos a phrynwch declynnau gwefru o siopau dibynadwy yn hytrach na phrynu fersiynau rhatach.

Mae’n rhaid i bob un ohonom ystyried y canlyniadau. Dathlwch yn ddiogel a byddwch yn ymwybodol o beryglon yfed a choginio- dro ar ôl tro rydym yn gweld bod alcohol a choginio yn gyfuniad peryglus.

Hoffwn hefyd ofyn i chi ystyried yr henoed neu berthnasau a chymdogion bregus i wneud yn siŵr bod eu cartrefi yn ddiogel. Fe allai’r rhybudd cynnar gan larwm mwg eu helpu i ddianc yn ddianaf.

Ewch i’n tudalen ni ar Facebook www.facebook.com/northwalesfireservice i gymryd rhan yn ein cystadleuaeth Nadolig ac i’n helpu i ledaenu’r gair ar gadw’n ddiogel dros yr ŵyl.

Dyma ddeuddeg gair o gyngor i’ch cadw’n ddiogel dros yr ŵyl:

1. Gwnewch yn siŵr bod goleuadau eich coeden Nadolig yn cydymffurfio â’r Safon Brydeinig. Defnyddiwch ddyfais cerrynt gweddilliol (RCD) ar gyfer offer tu allan (dyfais sy’n gallu arbed bywydau drwy ddiffodd y pŵer ar unwaith).
2. Peidiwch byth â gosod canhwyllau ar eich coeden Nadolig nac ar ddodrefn. Peidiwch â’u gadael yn llosgi heb neb gyda hwy.
3. Gwnewch yn siŵr fod eich teulu ac ymwelwyr sydd yn aros dros yr ŵyl yn gwybod beth i’w wneud mewn argyfwng. Cofiwch ymarfer eich cynllun dianc.
4. Gall addurniadau losgi’n hawdd – Peidiwch â’u clymu wrth oleuadau neu wresogyddion.
5. Diffoddwch gyfarpar trydanol pan na fyddwch yn eu defnyddio, oni bai eu bod wedi eu dylunio i gael eu gadael ymlaen.
6. Cymrwch bwyll gyda goleuadau Nadolig. Diffoddwch hwy a thynnwch y plwg cyn i chi fynd i’r gwely. Dros y Nadolig byddwn yn defnyddio llawer mwy o offer trydanol megis goleuadau ac addurniadau yn ogystal â gemau ayb. Peidiwch â gorlwytho socedi a phlygiau – defnyddiwch lidiau diogelwch gyda’r ffiwsiau cywir. Cyfeiriwch at ein cyfrifiannell ampau www.gwastan-gogcymru/Eich cadw chi’n ddiogel/ gofalu am offer trydanol eu cliciwch ar y ddolen hon
7. Mae’r rhan fwyaf o danau yn cychwyn yn y gegin – peidiwch byth â gadael bwyd yn coginio heb neb i gadw llygaid arno. Dathlwch y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yn ddiogel. Mae’r perygl o ddamweiniau, yn enwedig yn y gegin, yn fwy ar ôl yfed alcohol.
8. Os ydych yn bwriadu dathlu gyda thân gwyllt, storiwch hwy mewn bocs metel, darllenwch y cyfarwyddiadau, peidiwch byth â dychwelyd at dân gwyllt sydd wedi ei gynnau a chadwch fwced o ddŵr gerllaw.
9. Gwnewch yn siŵr fod sigaréts wedi cael eu diffodd yn llwyr.
10. Profwch fatri eich larwm mwg unwaith yr wythnos a defnyddiwch y Nadolig fel cyfnod i’ch atgoffa i’w lanhau a chael gwared ar lwch.
11. Cadwch ganhwyllau, tanwyr a matsis ymhell o gyrraedd plant.
12. Cymrwch amser i ymweld â pherthnasau a chymdogion hŷn y Nadolig hwn – gwnewch yn siŵr eu bod yn ddiogel rhag tân.

 

 

 

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen