Croeso gan Y Prif Swyddog

Dechrau’r flwyddyn newydd gyda diogelwch mewn cof

Bydd nifer ohonom wedi gwneud adduned Blwyddyn Newydd ddechrau’r mis – faint ohonoch sydd wedi cadw’r addewidion hyn? Un adduned yr ydw i’n gobeithio y bydd trigolion ledled y rhanbarth yn ei chadw yw adduned i amddiffyn eu cartrefi drwy wrando ar gyngor diogelwch sylfaenol.
Cawsom nifer o danau difrifol a thrasig yn 2019 - felly rwyf yn erfyn ar y cyhoedd i weithio gyda ni i wneud 2020 mor ddiogel â phosibl.

Fe all gosod larwm mwg achub eich bywyd

Y cyngor pwysicaf y gallaf ei roi i chi yw sicrhau bod gennych larymau mwg gweithredol yn eich cartref a’ch bod yn eu profi’n rheolaidd. Fe all larwm mwg roi cyfle i chi fynd allan mewn achos o dân, a rhoi rhybudd cynnar o dân er mwyn galluogi i ddiffoddwyr tân ei ddiffodd cyn iddo ledaenu.
Y llynedd gwelsom sawl enghraifft o allu larymau mwg i rybuddio trigolion, megis y tân hwnnw yn Nhrefor, Gwynedd ym mis Rhagfyr pan gafodd y preswylydd ei deffro gan ei larwm mwg wedi i gannwyll achosi tân yn ei chartref.

Mae larymau mwg yno i’ch amddiffyn chi a’ch anwyliaid, ond mae nifer o bobl yn eu gosod ac yna’n anghofio amdanynt, ac mae’n bosib nad ydynt yn ymwybodol bod eu larwm wedi cyrraedd diwedd ei oes.

Felly cofiwch gadw’ch larymau mewn cyflwr gweithredol da a phrofwch hwy drwy bwyso’r botwm yn rheolaidd. Gwnewch yn siŵr bod o leiaf un larwm mwg ar bob llawr yn eich cartref – gosodwch hwy ar y landin , mewn cynteddau ac mewn ystafelloedd sydd gan gyfarpar trydan. Hefyd, cymrwch funud i ofalu am berthnasau llai abl, i wneud yn siŵr eu bod hwythau hefyd yn ddiogel.

Peidiwch ag anghofio am fwyd sy’n coginio

Coginio ydi prif achos tanau yn y cartref yng Ngogledd Cymru- mae’n bwysig felly nad ydych chi byth yn gadael bwyd yn coginio heb neb i gadw llygaid arno. Peidiwch â choginio dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau a diffoddwch gyfarpar coginio ar ôl i chi orffen gyda hwy. Mae’n swnio fel cyngor amlwg ond byddech yn synnu faint o ddigwyddiadau yr ydym ni’n cael ein galw atynt lle mae bywydau wedi cael eu rhoi perygl oherwydd hyn.

Ym mis Rhagfyr cafodd diffoddwyr tân eu galw at ddigwyddiad yng Nghaernarfon lle cafodd y preswylydd ei gludo i’r ysbyty ar ôl anadlu mwg o ganlyniad i dân a oedd wedi cael ei achosi gan fwyd a oedd wedi cael ei adael yn coginio. Dro ar ôl tro rydym ni’n cael ein galw at dân sydd wedi cychwyn yn y gegin - mae’n hawdd iawn anghofio am fwyd sydd yn coginio, yn enwedig os ydych chi wedi blino, os oes rhywbeth yn mynd â’ch sylw neu os ydych chi wedi bod yn yfed. Fodd bynnag, fe all y canlyniadau fod yn drychinebus.

Mae ein neges yn glir – peidiwch byth â throi eich cefn ar fwyd sydd yn coginio, hyd yn oed am funud.
Peidiwch byth â gadael canhwyllau’n llosgi

Mae’r risg o ddefnyddio canhwyllau sy’n llosgi fflamau agored yn amlwg. Y ffordd orau o leihau’r risg ydi peidio â’u defnyddio yn y lle cyntaf – ond os ydych chi’n dewis eu defnyddio, peidiwch â’u gadael yn llosgi heb neb i gadw llygaid arnynt. Cadwch hwy mewn daliwr canhwyllau diogel, ymhell o gyrraedd plant ac ymhell o ddeunyddiau fflamadwy megis llenni a dodrefn meddal.

Roedd trigolion wedi dychryn o weld y difrod a achoswyd mewn ystafell ymolchi yng Nghaergybi ym mis Ebrill wedi i ganhwyllau gael eu gadael ar fath – cafodd y llun ei rannu ar y cyfryngau cymdeithasol a’n helpu i amlygu’r neges bod canhwyllau batri yn opsiwn llawer iawn mwy diogel.

Diffoddwch eich sigaréts

Os ydych chi’n ysmygu, diffoddwch eich sigaréts yn llwyr a chymerwch bwyll os ydych wedi bod yn yfed alcohol neu wedi blino. Mae’n hawdd iawn pendwmpian gyda sigarét yn eich llaw a rhoi’r dodrefn ar dân.

Dydy e-sigarét ddim yn ddiogel ychwaith - mae e-sigarét yn defnyddio batris ailwefradwy ac mae’n rhaid gwefru’r rhain yn rheolaidd. Hoffwn eich cynghori i brynu’r nwyddau hyn o siopau dibynadwy ac i ddefnyddio’r batri a’r gwefrwr a ddaeth gyda’r e-sigarét yn unig wrth wefru. Defnyddiwch gyfarwyddiadau a chyngor y gwneuthurwr bob amser, a diffoddwch hwy a thynnu’r plwg cyn i chi fynd i’r gwely. Peidiwch byth â’u gwefru am gyfnod hir neu eu gadael heb neb i gadw llygaid arnynt wrth iddynt gael eu gwefru gan eu bod yn gallu gorboethi’n hawdd iawn.

Diogelwch trydanol – deall beth yw beth

Mae nifer o’r tanau yr ydym ni’n cael ein galw atynt yng Ngogledd Cymru yn danau trydanol - i osgoi tanau o’r fath ceisiwch osgoi gorlwytho socedi trydan, a gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio un plwg yn unig ymhob soced. Diffoddwch blygiau pan nad ydych yn eu defnyddio, oni bai bod cyfarpar wedi cael eu dylunio i beidio â chael eu diffodd, megis oergelloedd.

Mae pobl yn aml iawn yn anghofio’r risgiau tân sydd ynghlwm â thrydan, efallai gan nad oes fflam, ond dydy hyn ddim yn golygu nad ydy’r risg yn bodoli - peidiwch byth â diystyru’r risgiau tân sydd ynghlwm â thrydan.

Ym mis Tachwedd y llynedd, i gyd-fynd ag Wythnos Electrical Safety First, fe lansiom ymgyrch diogelwch nwyddau gwyn yng Nghymru, i amlygu bod dros hanner y tanau damweiniol mewn cartrefi wedi eu hachosi gan drydan.

Peiriannau sychu dillad oedd yn gyfrifol am 57% o’r holl danau yn gysylltiedig â nwyddau gwyn yng Nghymru dros y tair blynedd diwethaf. Yn ystod Wythnos Diogelwch Trydan ym mis Tachwedd, cafodd tri o bobl ddihangfa wyrthiol o dân yn eu cartref yn Llandudno a oedd wedi ei achosi gan sychwr dillad. Yn ffodus iawn cafodd y preswylwyr eu rhybuddio gan eu larwm mwg a llwyddo i alw 999 a dianc yn ddiogel. Cymrwch bwyll gyda sychwyr dillad - peidiwch â’u rhoi ymlaen cyn gadael y tŷ na cyn mynd i’r gwely. Mae gan sychwyr dillad fotorau pwerus sydd yn symud yn gyflym ac yn mynd yn boeth iawn. Gwnewch yn siŵr nad oes dim byd yn blocio’r system awyru ac nad ydi’r beipen awyru wedi plygu ac nad oes dim byd yn ei blocio na’i gwasgu. Glanhewch yr hidlwr ar ôl defnyddio’r peiriant. Gwnewch yn siŵr bod y gylched sychu, gan gynnwys y gylched oeri, wedi gorffen cyn gwagio’r peiriant - os ydych chi’n stopio’r peiriant ynghanol y gylched, bydd y dillad yn boeth o hyd. Peidiwch ag anwybyddu’r arwyddion rybudd - os ydych chi’n gallu arogli mwg neu os ydi’r dillad yn teimlo’n boethach ar ddiwedd y gylched, yna stopiwch ddefnyddio’r peiriant ar unwaith a threfnwch i berson proffesiynol archwilio’r peiriant.

Gwelsom y difrod y mae tanau gwefrwyr ffonau symudol yn eu hachosi yn ystod tân yn Llangefni ym mis Mai a’r Rhyl ym mis Awst. Mae gwefrwyr ffonau yn mynd yn boeth iawn - peidiwch byth â gadael eitemau’n gwefru am gyfnod hir a gwnewch yn siŵr eich bod chi’n diffodd plwg y gwefrwr hyd yn oed os nad ydi’ch ffôn neu eitem drydanol wedi ei gysylltu iddo. Peidiwch byth â chymysgu gwefrwyr na defnyddio gwefrwyr ffug - defnyddiwch y gwefrwr a ddaeth gyda’ch ffôn yn unig.

Beth ddylech chi ei wneud mewn achos o dân

Gobeithiaf na fyddwch fyth yn dioddef tân yn eich cartref - ond mae’n hanfodol bod pawb yn gwybod beth i’w wneud mewn achos o dân.

Ymarferwch eich cynllun dianc ac ewch allan, arhoswch allan a galwch 999.
Dymuniadau gorau am 2020 diogel a hapus

 

 

 

 

 

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen