Croeso gan Y Prif Swyddog

Cast neu Geiniog?

Gyda dathliadau Calan Gaeaf a Thân Gwyllt ar y gorwel, byddwn yn ymuno gyda Heddlu Gogledd Cymru i annog pobl i fynd i ysbryd yr ŵyl gydag Ymgyrch BANG (Bydda’n Gall ar Noson Guto).
Fel rhan o’r ymgyrch mae llu o weithgareddau Calan Gaeaf a Thân Gwyllt yn cael eu trefnu ledled Gogledd Cymru i ymgysylltu gyda phobl ifanc.

Cadwch yn ddiogel

Pob blwyddyn, mae llawer iawn o bobl yn cael eu hanafu neu losgi yn ystod y tymor tân gwyllt wrth gynnal coelcerthi a thân gwyllt.

Cofiwch ei bod hi’n anghyfreithlon gwerthu tân gwyllt i unrhyw un o dan ddeunaw oed, ac mae rhai mathau o dân gwyllt wedi cael eu gwahardd rhag cael eu gwerthu i’r cyhoedd. Mae taflu tân gwyllt i ganol mannau cyhoeddus hefyd yn anghyfreithlon – gallwch wynebu dirwy o hyd at £5,000

Ewch i noson gymunedol

Rydym ni’n cynghori’r cyhoedd i gadw’n ddiogel drwy fynd i noson gymunedol – maent yn darparu adloniant am bris teg ac yn golygu na fydd teuluoedd yn peryglu eu hunain drwy gynnau coelcerthi a thân gwyllt yn yr ardd gefn.

Bydd manylion y coelcerthi a nosweithiau tân gwyllt sydd wedi cael eu trefnu yng Ngogledd Cymru yn cael eu postio yma pan fydd yr wybodaeth ar gael.

Cadwch danau dan reolaeth

Mae hi bellach yn dymor llosgi a phob blwyddyn yn ystod y cyfnod hwn rydym yn cael ein galw allan yn ddiangen byth a hefyd neu’n galw i ddigwyddiadau mwy difrifol lle mae tanau wedi mynd allan o reolaeth, a lledaenu dros ardal eang.

Ar eu gwaethaf, gall y tanau hyn achosi difrod difrifol i’r amgylchedd, beryglu anifeiliaid a hyd yn oed beryglu trigolion a’u cartrefi, yn ogystal â’r diffoddwyr tân sydd yn cael eu galw i’r tanau hyn.

Byddwch yn gyfrifol

Ffermwyr a thirfeddianwyr

Dyma pam ein bod yn erfyn ar i ffermwyr a thirfeddianwyr gymryd sylw o gynghorion diogelwch tân sylfaenol a rhoi gwybod i’r ystafell reoli os ydynt yn bwriadu llosgi.

Caniateir llosgi rhwng 1af o Hydref a’r 31ain o Fawrth ar ucheldiroedd a’r 1af o Dachwedd a’r 15fed o Fawrth ymhob man arall. Mae’n anghyfreithlon llosgi y tu allan i’r cyfnodau hyn. Ceir gwybodaeth yn www.beta.gov.wales/land-management

Trigolion

Gall hyd yn oed tanau gardd bychan fynd allan o reolaeth. Felly os ydych yn tacluso’r ardd yr hydref hwn, cofiwch fod yn gyfrifol a pheidiwch â gadael tân heb neb i gadw llygaid arno - rhowch wybod i ni os ydych yn llosgi gwastraff gardd.

Mae cynghorau lleol yn casglu gwastraff yn llai aml erbyn hyn ac mae cyngor ar gael ar eu gwefannau ar sut i ailgylchu mwy a chael gwared ar wastraff gardd. Peidiwch â chael eich temtio i losgi sbwriel cartref.

Os ydych chi’n bwriadu llosgi:
• Galwch 01931 522006 i roi gwybod i Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
• Sicrhewch bod digon o bobl ac offer i gadw rheolaeth ar y tân.
• Edrychwch i weld i ba gyfeiriad mae’r gwynt yn chwythu a gwnewch yn siŵr nad oes perygl i eiddo, ffyrdd neu fywyd gwyllt.
• Os digwydd i chi golli rheolaeth ar y tân, cysylltwch â’r gwasanaeth tân ar unwaith gan roi manylion eich lleoliad a sut i gyrraedd yno.
• Mae’n anghyfreithlon gadael tân heb neb i gadw llygaid arno neu beidio â chael digon o bobl i ofalu am y tân.
• Dylech bob amser wneud yn siŵr bod y tân wedi ei ddiffodd yn llwyr cyn i chi adael ac ewch yn ôl y diwrnod canlynol rhag ofn ei fod wedi ailgynnau.

 

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen