Croeso gan Y Prif Swyddog

Mynd i’r afael â thanau bwriadol

Wrth i’r dyddiau ymestyn a’r tywydd gynhesu, rwyf yn erfyn ar i rieni sicrhau eu bod gwybod beth mae eu plant yn ei wneud a’n helpu i atal tanau bwriadol.

Mae tanau bwriadol yn peryglu bywydau’r cyhoedd a’n diffoddwyr tân, oherwydd ei bod yn atal ein criwiau rhag ymateb i argyfyngau gwirioneddol mor gyflym ag arfer. Maent hefyd yn costio miloedd o bunnoedd i’r economi. 

Gweithio gyda Phartneriaid

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi bod yn gweithio’n galed i leihau achosion o losgi bwriadol dros y blynyddoedd diwethaf trwy dîm arbennig ar y cyd â Heddlu Gogledd Cymru, sef y Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol – mae’r tîm yn gweithio tuag at  Strategaeth Lleihau Llosgi Bwriadol Cymru Gyfan sy’n rhoi ffocws clir i  unigolion a sefydliadau sydd yn cydweithio i leihau tanau bwriadol ledled Cymru.  

 

Ers lansiad Strategaeth Lleihau Tanau Bwriadol Cymru yn 2007, cafwyd gostyngiad sylweddol mewn tanau bwriadol ledled Cymru, gyda gostyngiad tybiedig o 68% rhwng 2006 a 2014.  Cyflawnwyd hyn trwy ddyfalbarhad a gwaith caled yr asiantaethau sydd ynghlwm â’r gwaith.

 

Fodd bynnag, mae tanau bwriadol yng Nghymru yn dal i achosi perygl amlwg i’n hamgylchedd, yr economi a’n cymunedau.  Trwy adeiladu ar yr wybodaeth a’r profiad yr ydym ni wedi ei ennill dros y degawd diwethaf, roedd hi’n briodol datblygu’r gwaith hwn ymhellach a rhyddhau’r bedwaredd Strategaeth Lleihau Tanau Bwriadol dros Gymru yn ddiweddar. Prif faes ffocws y strategaeth newydd ydi cydnabod gwerth gweithio gyda chymunedau ac unigolion; rydym ni’n eu hannog i rannu’r cyfrifoldeb i’n galluogi i  fynd i’r afael â thanau bwriadol yn y llefydd hynny yr ydym ni’n byw, gweithio ag ymweld â hwy.

 

Cewch ddarllen mwy am ein Tîm Lleihau Tanau Bwriadol a’r Strategaeth Lleihau Tanau Bwriadol ddiweddaraf yma.

 

 

Mae’n drosedd

Mae cynnau tanau yn fwriadol yn drosedd ac mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn gweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru i fynd i’r afael ag achosion o losgi bwriadol.

 

Cewch ddilyn ein hymgyrch yn y cyfryngau cymdeithasol #helpwchiataltanaubwriadol ac ar ein gwefan www.gwastan-gogcymru.org.uk

Ewch i’n tudalen You Tube, nwalesfireservice, i wylio’r fideos ‘Noson Fythgofiadwy’ a Llosgi’ch Dyfodol’, sydd yn dangos canlyniadau trychinebus cynnau tanau yn fwriadol.

Os oes gennych chi wybodaeth am droseddau o’r fath fe’ch cynghorwn i alw Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu ffoniwch 101.

Cyfnodau llosgi dan reolaeth

Oeddech chin gwybod ei bod hi’n anghyfreithlon yn ôl deddfwriaeth Llywodraeth Cymru i dirfeddianwyr a ffermwyr losgi ar eu tir wedi 31 Mawrth - a thrwy wneud hynny y gallwch gael eich erlyn a cholli’ch cymorthdaliadau?

 

Mae’r tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru yn gweithio gyda’i gilydd i godi ymwybyddiaeth o’r peryglon sydd ynghlwm â llosgi y tu allan i’r cyfnod a ganiateir (rhwng 1 Tachwedd a Mawrth 15 ar dir isel a Hydref 1 a Mawrth 31 ar uwchdiroedd); ac i addysgu tirfeddianwyr i leihau’r peryglon i fywyd gwyllt ac amddiffyn bywydau, tir ac eiddo.

 

Difrod i gynefinoedd a bywyd gwyllt

Fe all tân achosi difrod sylweddol i dirwedd a chynefinoedd bywyd gwyllt.  Fe all anafu neu ladd anifeiliaid gwyllt, achosi dadhydradiad a diffyg maeth a dwyn eu cynefinoedd naturiol.  

 

Rydym ni’n annog unrhyw un sydd yn llosgi dan reolaeth neu sydd yn dymuno llosgi gwastraff gardd i’n galw ni ymlaen llaw ar 01931 522006.

Atal boddi a diogelwch dŵr  

Mae’r Gwasanaeth yn cefnogi Ymgyrch Diogelwch Dŵr  ac Atal Boddi Cyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân (NFCC), ‘Deall Peryglon Dŵr’, rhwng 29 Ebrill a 5 Mai.  

Mae boddi ymhlith un o brif achosion marwolaethau damweiniol yn y DU. Pob blwyddyn mae dros 300 o bobl yn marw ar ôl baglu, syrthio neu beidio â llawn werthfawrogi’r peryglon sydd yn gysylltiedig â bod yn agos at ddŵr. Mae llawer mwy o bobl hefyd yn dioddef anafiadau newid bywyd o ganlyniad i ddigwyddiadau yn ymwneud â dŵr.

Fel Gwasanaeth rydym wedi helpu i achub a rhyddhau nifer o bobl o ddŵr - a gwyddwn sut y gall cronfeydd dŵr, llynnoedd, afonydd a dŵr mewndirol beryglu eich bywyd chi a’ch anwyliaid.

Deall peryglon dŵr                                                                                                                             Mae atal pobl rhag boddi yn y lle cyntaf a chodi  ymwybyddiaeth yn well nac ymateb ac achub neu  adfer – mae’r gwasanaeth tân ac achub wedi llwyddo i leihau nifer o farwolaethau tân drwy ganolbwyntio ar waith ataliol ac mae’n rhaid i ni ddefnyddio’r un egwyddor wrth geisio mynd i’r afael â boddi. 

Fe all pobl gyflwyno ambell newid i’r modd y maent yn ymddwyn er mwyn lleihau’r perygl o foddi – fe all gwybod sut i ymateb yn gyflym, diogel ac addas achub bywydau.

Byddwn yn cyhoeddi negeseuon ar Twitter gan ddefnyddio’r hashnod #BeWaterAware a gofynnaf i bob un ohonoch rannu’r negeseuon hyn. 

 

 

 

 

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen