Rhybuddio am beryglon gwefrwyr ffonau yn dilyn tân yn Llangefni

Postiwyd 07/05/2019 11:23:50

Mae Swyddogion Tân yn rhybuddion trigolion ynghylch peryglon tanau trydanol yn dilyn tân yn gysylltiedig â gwefrwr ffôn nos Wener ddiwethaf. Cafodd dau breswylydd driniaeth yn yr ysbyty am effeithiau anadlu mwg.

Galwyd diffoddwyr tân o Langefni, Porthaethwy a Bangor at dân mewn ystafell wely ym Mhencraig, Llangefni am 20.37 o’r gloch Nos Wener, Mai 3ydd. Achoswyd y tân gan wefrwr ffôn a oedd wedi gorboethi. Cafodd pedwar preswylydd driniaeth ragofalol yn y fan a’r lle a chludwyd dau breswylydd i’r ysbyty i dderbyn triniaeth am effeithiau anadlu mwg.

Meddai Gwyn Jones, Rheolwr Diogelwch Cymunedol Gwynedd a Môn, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: “Mae’r digwyddiadau yma’n tynnu sylw at berygl tanau trydanol – gallant ddigwydd unrhyw bryd, yn unrhyw le.

“Mae gwefrwyr ffôn yn mynd yn boeth iawn - peidiwch byth â’u gadael yn gwefru neu heb ben i gadw llygaid  arnynt am gyfnod maith a gwnewch yn siŵr fod y plwg wedi diffodd hyd yn oed os nad ydi o wedi ei gysylltu i’ch ffôn neu eitem drydanol.

“Peidiwch byth â chyfnewid gwefrwyr neu ddefnyddio gwefrwyr ffug -  dylech ddefnyddio’r gwefrwr a ddaeth gyda’r ffôn.

“Dilynwch gyfarwyddiadau a chanllawiau’r gwneuthurwyr bob amser wrth ddefnyddio eitemau trydanol, a diffoddwch nhw a thynnu’r plwg allan cyn i chi fynd i’r gwely.

“Rydym yn eich cynghori i fod mor barod â phosibl rhag ofn y bydd tân, a hynny drwy wneud yn siŵr fod gennych larymau mwg gweithredol yn eich cartref a bod gennych lwybrau dianc clir er mwyn i chi a’ch teulu allu mynd allan o’ch cartref mor gyflym â phosibl.

"Dyma rai camau syml i’w cymryd er mwyn ceisio atal tân trydanol yn eich cartref:

 

  • PEIDIWCH â gorlwytho socedi
  • GWIRIWCH a oes gwifrau wedi gwisgo neu dreulio
  • TYNNWCH blwg yr eitemau allan os nad ydych yn eu defnyddio
  • CADWCH yr eitemau’n lân ac mewn cyflwr da
  • DADWEINDIWCH y ceblau ymestyn cyn eu defnyddio.

 

“Rhowch gynnig ar ein cyfrifiannell ‘ampiau’ ar ein gwefan a’n tudalen facebook – ewch i www.gwastan-gogcymru.org.uk – mae’n dweud wrthych os ydych yn gorlwytho eich socedi ac mae’n eich helpu i aros yn ddiogel."

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen