Dathlu Ramadan yn ddiogel

Cychwynnodd Ramadan 2020 yn y DU nos Iau 23 Ebrill a bydd yn dod i ben nos Sadwrn 23 Mai.

Ni chaniateir bwyta nac yfed (gan gynnwys yfed dŵr) rhwng codiad haul a machlud haul, ac mae’r ymwrthod â bwyd a diod drwy gydol y dydd yn cael ei leddfu gan bryd cyn y wawr o’r enw sehri a phryd gyda’r nos o’r enw iftar. Yn draddodiadol mae’r iftar yn cychwyn trwy fwyta datys oherwydd yn ôl y gred dyma a fwytaodd y Proffwyd Muhammad ar ôl torri ei ympryd.

Mae Ramadan, y mis sanctaidd Mwslimaidd, yn gyfnod pan mae Mwslimiaid o bob cwr o’r byd yn cymryd rhan mewn digwyddiad crefyddol blynyddol lle mae nifer yn y gymuned yn ymprydio rhwng codiad haul a machlud haul. Mae’r ympryd eleni yn digwydd ar adeg o’r flwyddyn pan mae’r dyddiau’n ymestyn ac mae diwrnod Eid i fod i ddigwydd tua canol mis Mehefin.

Coginio ydi un o brif achosion tanau yn y cartref ond i bobl sydd yn cadw’r Ramadan, fe all coginio i grwpiau mawr, ar adegau anarferol, fod yn dipyn o her yn enwedig os ydych wedi blino.

Rydym eisiau dymuno’n dda i’r gymuned Fwslimaidd yn ystod y cyfnod pwysig hwn ond rydym hefyd eisiau manteisio ar y cyfle i bwysleisio’r angen i fod yn wyliadwrus o’r risgiau tân yn y cartref yn ystod y cyfnod hwn, yn enwedig os ydych yn coginio ac yn gwisgo dillad llac.

Dyma gyfnod pwysig iawn yn y calendr Islamaidd, ac rydym am wneud yn siŵr bod pobl yn cadw’n ddiogel rhag tân ac yn ystyried eu diogelwch a’u lles nhw eu hunain ac aelodau eraill o’r teulu.

Mae Ramadan yn para 30 diwrnod a chaiff ei gadw yn ystod golau dydd, gyda’r coginio’n digwydd cyn codiad haul ac wedi machlud haul.

 

Dyma air i gall ar ddiogelwch tân i’w gadw mewn cof yn ystod Ramadan:

 • Coginio– Mae hanner y tanau sydd yn digwydd yn y cartref yn cychwyn yn y gegin, felly cymrwch bwyll arbennig wrth goginio, yn enwedig wrth goginio gydag olew poeth - fe all fynd ar dân yn hawdd iawn.

 

 • Sosbenni anferth – maent yn hwylus iawn wrth goginio i grwpiau mawr o bobl, ond fe all defnyddio sawl sosban anferth ar bopty nwy achosi cynnydd mewn carbon monocsid, sydd yn gallu lladd.

 

 • Dysglau Karrai - peidiwch â’u llenwi gyda mwy na 1/3 o olew. Wrth goginio gydag olew poeth byddwch yn wyliadwrus. Os ydi’r olew yn dechrau mygu, peidiwch ag ychwanegu bwyd. Diffoddwch y llosgwr a gadael y ddysgl i oeri.

 

 • Peidiwch byth â thaflu dŵr ar sosban sydd ar dân - os oes tân ewch allan, arhoswch allan a galwch 999.

 

 • Cymrwch bwyll gyda dillad– gwnewch yn siŵr bod hijaabs, shalwar, kameez a saris yn cael eu cadw ymhell o’r pentan.

 

 • Cadwch ddillad llac wedi ei rhwymo - Fe all dillad danio yn gyflymach nag yr ydych chi’n feddwl, felly gwnewch yn siŵr bod sgarffiau a llewys hir yn ddigon pell o’r pentan. Gwnewch yn siŵr bod llieiniau sychu llestri, cadachau a lidiau estyn yn ddigon pell o’r pentan hefyd.

 

 • Gosodwch larwm mwg ar bob llawr yn eich cartref – profwch nhw bob wythnos i wneud yn siŵr eu bod yn gweithio.
  • Oes gennych chi larwm?
  • Ydi’ch larwm yn gweithio?
  • Ydych chi’n gwybod beth i’w wneud os ydi o’n canu?
  • Ydi gweddill y teulu a’ch ffrindiau yn gwybod beth i’w wneud?

Mae gosod larymau mwg yn y cartref yn ffordd dda o ddechrau bod yn ymwybodol o ddiogelwch tân ond mae’n hanfodol bod pawb sydd yn aros gyda chi yn gwybod beth i’w wneud os ydi’r larwm yn canu. Lluniwch gynllun dianc a’i ymarfer a’i rannu gyda phawb, fel bod pawb yn gwybod beth i’w wneud petai’r gwaetha’n digwydd.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen