Peter Lewis

 1. Rhowch fanylion am unrhyw gyflogaeth neu fusnes a weithredir gennych

Ffermwr wedi ymddeol

 1. Nodwch enw’r person sy’n eich cyflogi neu sydd wedi eich penodi, enw unrhyw gwmni yr ydych yn bartner ynddo, a/neu enw unrhyw gwmni yr ydych yn gyfarwyddwr cyflogedig iddo

Dim

 1. Nodwch enw unrhyw berson sydd wedi eich talu un ai mewn perthynas â’ch etholiad neu unrhyw gostau eraill i chi wrth ymgymryd â’ch dyletswyddau fel Aelod.

Dim

 1. Nodwch enw unrhyw gorff corfforaethol sydd â man busnes neu dir yn ardal yr Awdurdod, ac y mae gennych chi ddiddordeb buddiannol mewn dosbarth o warantau yn y busnes hwnnw sy’n uwch na gwerth enwol o £25,000 neu ganfed rhan o gyfanswm cyfalaf cyfanddaliadau wedi’i ddyroddi y corff hwnnw.

Dim

 1. Disgrifiwch unrhyw gytundeb am nwyddau, wasanaethau neu waith a wnaethpwyd rhwng unrhyw gyngor yng Ngogledd Cymru a chi neu gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr cyflogedig iddo, neu gorff sydd fel y disgrifiad a nodir ym mharagraff 4 uchod.

Dim

 1. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy’n ddigon i adnabod y lleoliad) o unrhyw dir y mae gennych ddiddordeb buddiannol ynddo ac sydd yn ardal yr Awdurdod. Golyga hyn fod yn berchennog, landlord neu denant y tir neu’r eiddo (yn cynnwys eich cartref), ac eithrio dan ymddiriedolaeth.

Llechwedd, Cerrigydrudion, LL21 9SU

 1. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy’n ddigon i adnabod y lleoliad) o unrhyw dir sydd â’r Awdurdod yn landlord ac sydd â’r tenant yn gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr cyflogedig iddo, neu gorff sydd fel y disgrifiad a nodir ym mharagraff 4 uchod.

Dim

 1. Manylion unrhyw gorff y cawsoch eich ethol, benodi neu enwebu iddo gan eich awdurdod

Pwyllgor Cynghori Llyn Brenig – Aelod

Ymddiriedolaeth Addysg Cerrigydrudion - Aelod

Panel Cyswllt Cymdeithas Tai Clwyd Alyn

Relate – Arweiniad Priodasol Gogledd Cymru – Cynrychiolydd

Leader +

Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru – Cadeirydd

Comisiwn Gwledig – Aelod

 1. Manylion unrhyw
  • (a) awdurdod cyhoeddus neu gorff sy’n ymarfer swyddogaethau o natur gyhoeddus;

(b)        gwmni, cymdeithas ddiwydiannol neu ddarbodus, elusen neu gorff sy’n gyfeiriedig at ddibenion elusennol;

(c)        gorff y mae ei brif ddibenion yn cynnwys dylanwadu ar farn gyhoeddus neu bolisi;

(d)        undebau Llafur neu gymdeithas broffesiynol; neu

(e)        glwb preifat neu gymdeithas sy’n gweithredu o fewn ardal yr Awdurdod, yr ydych yn aelod ohono neu’n ddeilydd swydd rheoli neu oruchwyliaeth cyffredinol.

Gwasanaeth Pryd ar Glud - Gwirfoddolwr

CAB Cylch Rhanbarth Conwy– Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr

Holstein UK - Aelod

Cymdeithas Gwartheg Hereford - Aelod

Urdd Cyfeillion Ysbyty Rhuthun – Aelod

Eglwys Santes Fair Magdalen - Warden

Grwp Cefnogi Llyfrgell Cerrigydrudion – Ymddiriedolwr

Cymdeithas Amaeth Uwchaled – Is-Lywydd

Clwb Snwcer a Biliard Cerrigydrudion – Ymddiriedolwr

Clwb Caneri Ffansi Fife Gogledd Cymru – Aelod

Cymdeithas Holstein Gogledd Cymru – Llywydd Anrhydeddus am Oes

Clwb Magu Texel Rhuthun - Trysorydd

Ymddiriedolaeth Cymuned Cerrigydrudion – Aelod

 

 1. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy’n ddigon i adnabod y lleoliad) o unrhyw dir yn ardal yr Awdurdod y mae gennych chi drwydded iddo (p’run ai ar eich pen eich hun neu gydag eraill) i’w ddal am 28 diwrnod neu fwy

Dim

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen