Cofrestr o Fuddiannau

 1. Rhowch fanylion am unrhyw gyflogaeth neu fusnes a weithredir gennych

Ymgynghorydd Rheoliadau Adeiladu a Syrfewr Siartredig

 1. Nodwch enw’r person sy’n eich cyflogi neu sydd wedi eich penodi, enw unrhyw gwmni yr ydych yn bartner ynddo, a/neu enw unrhyw gwmni yr ydych yn gyfarwyddwr cyflogedig iddo

Dim

 1. Nodwch enw unrhyw berson sydd wedi eich talu un ai mewn perthynas â’ch etholiad neu unrhyw gostau eraill i chi wrth ymgymryd â’ch dyletswyddau fel Aelod.

Dim

 1. Nodwch enw unrhyw gorff corfforaethol sydd â man busnes neu dir yn ardal yr Awdurdod, ac y mae gennych chi ddiddordeb buddiannol mewn dosbarth o warantau yn y busnes hwnnw sy’n uwch na gwerth enwol o £25,000 neu ganfed rhan o gyfanswm cyfalaf cyfanddaliadau wedi’i ddyroddi y corff hwnnw.

Dim

 1. Disgrifiwch unrhyw gytundeb am nwyddau, wasanaethau neu waith a wnaethpwyd rhwng unrhyw gyngor yng Ngogledd Cymru a chi neu gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr cyflogedig iddo, neu gorff sydd fel y disgrifiad a nodir ym mharagraff 4 uchod.

Dim

 1. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy’n ddigon i adnabod y lleoliad) o unrhyw dir y mae gennych ddiddordeb buddiannol ynddo ac sydd yn ardal yr Awdurdod. Golyga hyn fod yn berchennog, landlord neu denant y tir neu’r eiddo (yn cynnwys eich cartref), ac eithrio dan ymddiriedolaeth.

Gwelfryn, 1 Ffordd Glascoed, Cefn Meiriadog, LL22 9DW

 1. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy’n ddigon i adnabod y lleoliad) o unrhyw dir sydd â’r Awdurdodyn landlord ac sydd â’r tenant yn gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr cyflogedig iddo, neu gorff sydd fel y disgrifiad a nodir ym mharagraff 4 uchod.

Dim

 1. Manylion unrhyw gorff y cawsoch eich ethol, benodi neu enwebu iddo gan eich awdurdod

Asiantaeth Antur Sir Ddinbych

Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru

Gwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru

 1. Manylion unrhyw
  • (a) awdurdod cyhoeddus neu gorff sy’n ymarfer swyddogaethau o natur gyhoeddus;

Plaid Cymru

Cyngor Cymuned Cefn Meiriadog

Llywodraethwr Ysgolion Cefn Meiriadog a Threfnant

 • (b) gwmni, cymdeithas ddiwydiannol neu ddarbodus, elusen neu gorff sy’n gyfeiriedig at ddibenion elusennol;

Capel M Cefn Meiriadog

 • (c) gorff y mae ei brif ddibenion yn cynnwys dylanwadu ar farn gyhoeddus neu bolisi;

Plaid Cymru

 • (d) undebau Llafur neu gymdeithas broffesiynol; neu

Unsain

 • (e) glwb preifat neu gymdeithas sy’n gweithredu o fewn ardal yr Awdurdod, yr ydych yn aelod ohono neu’n ddeilydd swydd rheoli neu oruchwyliaeth cyffredinol.

Ymddiriedolaeth Celf Gain Clwyd Castell Bodelwyddan

Cymdeithas Hanes Cefn Meiriadog/ Cymdeithas Hanes Sir y Fflint

Cymdeithas Archaeoleg Llanelwy

 1. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy’n ddigon i adnabod y lleoliad) o unrhyw dir yn ardal yr Awdurdod y mae gennych chi drwydded iddo (p’run ai ar eich pen eich hun neu gydag eraill) i’w ddal am 28 diwrnod neu fwy

Dim

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen