Staff yn hyrwyddo diogelwch tân

Bwrdd Pensiwn Lleol

Cyflwynwyd gofynion llywodraethu newydd o ganlyniad i Ddeddf Pensiynau'r Gwasanaeth Cyhoeddus 2013 mewn perthynas â Chynlluniau Pensiwn y Diffoddwyr Tân.

Mae Deddf Pensiynau'r Gwasanaeth Cyhoeddus 2013 yn darparu ar gyfer:

'awdurdod cyfrifol' a fydd yn creu rheoliadau ar gyfer cynlluniau pensiwn y diffoddwyr tân, - Llywodraeth Cymru fydd yn gyfrifol am hyn yng Nghymru
sefydlu 'bwrdd cynghori' cenedlaethol newydd ar gyfer y cynllun er mwyn cynghori Llywodraeth Cymru mewn perthynas â newidiadau i'r cynllun ac er mwyn cynghori rheolwyr y cynllun a'r byrddau pensiwn
'rheolwr y cynllun' a fydd yn gyfrifol am reoli a gweinyddu'r cynllun yn lleol - sef yr Awdurdod Tân ac Achub a phrif ymgynghorydd sef y Prif Swyddog Cynorthwyol (Cyllid a Chaffael)
sefydlu 'bwrdd pensiwn' lleol newydd i gynorthwyo rheolwr y cynllun.

Bydd y Bwrdd Pensiwn Lleol yn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â'r Cod Ymarfer ar lywodraethu a gweinyddu a gyhoeddir gan y Rheoleiddiwr Pensiynau. Bydd y Bwrdd hefyd yn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â'r gofynion o ran gwybodaeth a dealltwriaeth yng Nghod Ymarfer y Rheoleiddiwr Pensiynau.

Mae'r Bwrdd Pensiwn Lleol yn atebol i'r Rheoleiddiwr Pensiynau, Bwrdd Cynghori Cenedlaethol y Cynllun a'r Awdurdod Gweinyddu yn eu rôl fel Rheolwr y Cynllun.  Bydd Bwrdd Cynghori Cenedlaethol y Cynllun yn cynghori Llywodraeth Cymru a Chronfa Bensiwn Dyfed (Gweinyddwyr y cynlluniau pensiynau). Bydd y Rheoleiddiwr Pensiynau yn atebol i Lywodraeth Cymru ond bydd hefyd yn bwynt uwchgyfeirio ar gyfer y Bwrdd Pensiwn Lleol o ran materion megis chwythu'r chwiban neu faterion tebyg (yn atodol i'r polisi chwythu'r chwiban a'r polisïau gwrth-dwyll a llygredd a weithredir gan yr awdurdod gweinyddu).

Datganiad Polisi Disgresiynau ar gyfer Cynlluniau Pensiwn y Diffoddwyr Tân Ebrill 2021

Tâl Pensiynadwy Rhagfyr 2020 (cyflwyniad)

Cylch Gorchwyl Mai 2020

Ffurflen cofnodion Rheoli Gwrthdaro Buddiannau Ionawr 2020

Cofrestr Risg Ionawr 2020

Diwygiadau i Gynlluniau Pensiwn y Diffoddwyr Tân

Polisi a Gweithdrefnau Cynllun yn Talu

Datganiad Cyfathrebu

Hysbysiad Preifatrwydd Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân

Gweithdrefn Fewnol Datrys Anghydfod

Hysbysu’r Rheoleiddiwr Pensiynau am Achosion o Dorri’r Gyfraith

Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Pensiwn Lleol 2018-19

Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Pensiwn Lleol 2017-18

Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Pensiwn Lleol 2016-17

Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Pensiwn Lleol 2015-16

 

Aelodaeth y Bwrdd Pensiwn Lleol 2019-2022

Cyflogwr:

Cynghorydd John Brynmor Hughes
Cynghorydd Bryan Apsley
Cynghorydd Simon Glyn
Clerc yr Awdurdod
Trysorydd yr Awdurdod.

Rheolwr y Cynllun:
Undeb yr FBU - Blythe Roberts a Duncan Stewart-Ball
Cymdeithas y Swyddogion Tân (FOA) - Jane Honey a Bob Mason
Cymdeithas yr Arweinwyr Tân - Prospect - Richard Fairhead.

Cadeirydd y Bwrdd
Bydd Cadeiryddiaeth y Bwrdd yn cylchdroi bob dwy flynedd rhwng aelod sy'n cynrychioli'r cyflogwr ac aelod sy'n cynrychioli aelodau'r cynlluniau.
Y Cynghorydd Bryan Apsley yw Cadeirydd y Bwrdd ar gyfer 2019-2021.  Mae'r Cadeirydd yn cael ei enwebu i sefyll ar Fwrdd Cynghori Cenedlaethol Pensiynau Diffoddwyr Tân.

Cyfarfodydd

Agenda 26/10/2020

Agenda 10/08/2020
Cofnodion 10/08/20

Agenda 27/05/20
Cofnodion 27/05/20

Agenda 13/01/20
Cofnodion 13/01/20

Agenda 07/10/19
Cofnodion 07/10/19

Agenda 01/07/19     
Cofnodion 01/07/19

Agenda 02/05/2019                                                                                                                           
Cofnodion 02/05/19

Agenda 18/02/19                                                                                                                                   
Cofnodion 18/02/19

Agenda 10/09/18
Cofnodion 10/09/18

Agenda 30/04/18
Cofnodion 30/04/18

Agenda 11/01/18
Cofnodion 11/01/18

Agenda 07/04/17
Cofnodion 07/04/17 

Agenda 08/11/16
Cofnodion 08/11/16

Agenda 20/04/16
Cofnodion 20/04/16

Agenda 30/11/15
Cofnodion 30/11/15

Agenda 20/04/15
Cofnodion 20/04/15

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen