Staff yn hyrwyddo diogelwch tân

Ariannol

AWDURDOD TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 Adrannau 29, 30 a 31
Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014

ARCHWILIO CYFRIFON AM Y FLWYDDYN ARIANNOL 2018/19

RHYBUDD O HAWLIAU CYHOEDDUS


1. Gall yr unigolion sydd â diddordeb yn y materion hyn archwilio a gwneud copïau o gyfrifon Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru am y flwyddyn ariannol 2018/19 ynghyd â holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau’r cyfrifon hynny. Y cyfeiriad a’r amseroedd i’r diben hwn yw’r Trysorydd i’r Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth Tân ac Achub, Ffordd Salesbury, Parc Busnes Llanelwy, Llanelwy, Sir Ddinbych LL17 0JJ yn ystod y cyfnod rhwng dydd Mercher, Mehefin 26ain a dydd Mawrth, Gorffennaf 23ain 2019 gan gynnwys y dyddiau hynny, rhwng dydd Llun a dydd Gwener bob wythnos, rhwng 9.00am a 4.30pm.

2. Yr archwilydd cyfrifon yw’r Archwilydd Penodedig, Anthony Barrett, Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LJ.

3. Ar ddydd Mercher, Gorffennaf 24ain 2019, neu wedi hynny, bydd gan etholwyr llywodraeth leol am yr ardal y mae’r cyfrifon yn berthnasol iddi yr hawl i ofyn i’r archwilydd cyfrifon roi cyfle iddynt neu eu cynrychiolwyr ei holi am y cyfrifon mewn cyfarfod gydag ef a rhoi hawl iddynt gyflwyno gwrthwynebiadau:-

3.1 ar y sail fod unrhyw eitem yn y cyfrifon yn torri’r gyfraith, bod rhywun wedi hepgor unrhyw swm yn y cyfrif y dylid fod wedi’i gynnwys neu y bu colled neu ddiffyg oherwydd camymddygiad bwriadol ar ran unrhyw berson: neu

3.2 mewn perthynas ag unrhyw fater y sylwodd yr archwilydd cyfrifon arno yn ystod yr archwiliad ac y gallai roi gwybod amdano er budd y cyhoedd.

4. Serch hynny, ni ellir gwrthwynebu oni bai fod yr archwilydd cyfrifon yn y lle cyntaf wedi derbyn rhybudd ysgrifenedig am hynny ac yn nodi’r rhesymau dros wrthwynebu. Yr un pryd ag yr anfonir rhybudd gwrthwynebu i’r archwilydd cyfrifon, rhaid anfon copi o’r rhybudd at yr hwn sydd â’i lofnod isod i’r cyfeiriad a nodir.

Dyddiedig: 11 Mehefin 2019


K FINCH FCPFA
Trysorydd i Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru
Pencadlys y Gwasanaeth Tân ac Achub
Ffordd Salesbury
Parc Busnes Llanelwy
Llanelwy
Sir Ddinbych
LL17 0JJ

 

Am fanylion am Reoliadau Ariannol yr Awdurdod, gweler y dogfennau isod:

Rheolau Gweithredrefnau Ariannol

Polisi Gwrth-Dwyll a Llygredd ATAGC

Rheolau Sefydlog mewn perthynas â chytundebau

Amodau Archebion GTAGC


Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol:

Atodlen Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau 2019/20

Cyflogau a Lwfansau a dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2018/19

Cyflogau a Lwfansau a dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2017/18

Cyflogau a Lwfansau a dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2016/17
Cyflogau a Lwfansau a dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2015/16
Cyflogau a Lwfansau a dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2014/15
Cyflogau a Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2013/14
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2012/13
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2011/12
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2010/11
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2009/10
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2008/09
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2007/08
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2006/07
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2005/06
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2004/05


Datganiadau o Gyfrifon:

Cwblhad Archwiliad 2018-19

Datganiad o Gyfrifon 2018-19

Llythyr Archwiliad Blynyddol 2017/18
Datganiad o gyfrifon 2017/18 
Datganiad o Gyfrifon 2016/17
Datganiad o Gyfrifon 2015/16
Adroddiad ar yr Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol
Datganiad o Gyfrifon 2014/15
Datganiad o Gyfrifon 2013/14
Datganiad o Gyfrifon 2012/13
Datganiad o Gyfrifon 2011/12
Datganiad o Gyfrifon 2010/11
Datganiad o Gyfrifon 2009/10
Datganiad o Gyfrifon 2008/09
Datganiad o Gyfrifon 2007/08
Datganiad o Gyfrifon 2006/07
Datganiad o Gyfrifon 2005/06
Datganiad o Gyfrifon 2004/05


Datganiadau Polisi Cyflogau:

Datganiad Polisi Cyflogau 2018/19
Datganiad Polisi Cyflogau 2017/18
Datganiad Polisi Cyflogau 2016/17
Datganiad Polisi Cyflogau 2015/16
Datganiad Polisi Cyflogau 2014/15


Menter Twyll Cenedlaethol (MTC)

Ymarfer paru data yw'r Menter Twyll Cenedlaethol sydd yn cynorthwyo i atal a chanfod twyll a gordaliadau.

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru yn unol â’i bwerau o dan Rhan 3A o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 yn ei gwneud yn ofynnol i holl awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth sydd ganddo i'r diben hwn. Rhennir y wybodaeth gyda Swyddfa Archwilio Cymru. Fel cyrff cyhoeddus mae'n ddyletswydd arnom i ddiogelu'r arian cyhoeddus a weinyddir, ac i'r perwyl hwn mae'n bosib y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth bersonol a dderbyniwyd gennych ar gyfer y dibenion canlynol er mwyn atal a chanfod twyll.

  • Cyflogres
  • Pensiynau
  • Credydwyr

Gallwn rannu'r wybodaeth hyn gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus ar gyfer y diben hwn.

Am ragor o wybodaeth am bwerau cyfreithiol yr Archwilydd Cyffredinol a'r rhesymau dros baru gwybodaeth benodol, ewch i wefan Swyddfa Archwilio Cymru http://www.audit.wales/cy/amdanom-ni/menter-twyll-genedlaethol.

Cwblheir y gwaith yn unol â Chod Ymarfer Archwilydd Cyffredinol Cymru ar Baru Data (http://www.audit.wales//sites/default/files/download_documents/Code_of_data_matching_cym.pdf), sydd yn sicrhau bod y wybodaeth bersonol yn cael ei gwarchod yn briodol yn ystod y broses.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen