Staff yn hyrwyddo diogelwch tân

Ariannol

AWDURDOD TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU

ARCHWILIAD CYFRIFON 2019/2020

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN dan Adrannau  30 a 31 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (fel y manylwyd ymhellach yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014)

  1. Rhwng 3 Awst a 31 Awst 2020 yn gynwysedig, rhwng 10.00 y.b. a 4.00 y.p. o ddydd Llun i ddydd Gwener, gall unrhyw un sydd â diddordeb, ar ôl cyflwyno cais i’r Prif Weithredwr, archwilio a gwneud copïau o gyfrifon y sefydliadau a enwir uchod ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019, ynghyd â'r holl lyfrau, gweithredoedd, cytundebau, biliau, talebau a derbynebau ym Mhencadlys y Gwasanaeth. Cysylltwch â ni ymlaen llaw ar 01745 535282 neu 07787 578559.
  1. Ar neu ar ôl 1 Medi 2020 am 10.00 y.b. bydd yr Archwiliwr Cyffredinol Cynorthwyol, Mr Anthony Barrett, Archwilio Cymru, Uned 5325, Parc Busnes Gogledd Cymru, Abergele, LL22 8LG, ar gais unrhyw etholwr llywodraeth leol yn yr ardal y mae’r cyfrifon yn berthnasol iddynt, yn rhoi cyfle i ofyn cwestiynau ynghylch y cyfrifon a gall unrhyw etholwr o'r fath neu ei gynrychiolydd ef/hi fynd gerbron yr Archwiliwr ym Mhencadlys y Gwasanaeth a enwyd a chyflwyno gwrthwynebiad i unrhyw un o’r cyfrifon. Cysylltwch ymlaen llaw ar 02920 320500.
  1. Ni all yr etholwr na’i gynrychiolydd wneud unrhyw wrthwynebiad oni bai fod yr Archwiliwr Cyffredinol wedi derbyn hysbysiad ysgrifenedig o’r gwrthwynebiad arfaethedig ymlaen llaw ac ar ba sail y mae’n cael ei wneud. Dylid anfon copi o’r hysbysiad i’r sawl sydd wedi llofnodi isod yn y cyfeiriad a nodir.

Dyddiedig 14 Gorffennaf 2020

Simon Smith, Prif Swyddog Tân a Phrif Weithredwr

Ken Finch CPFA, Trysorydd i Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru                   -------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHWILIAD CYFRIFON 2019/2020

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN

Mae Rheoliad 10(1) yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y’u diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol bod Swyddog Cyllid Cyfrifol Awdurdod Tan ac Achub Gogledd Cymru yn llofnodi’r datganiad cyfrifon ac yn rhoi dyddiad arno, ac yn ardystio’i fod yn cyfleu darlun gwir a theg o sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn ariannol y mae’n ymwneud â hi ac o incwm a gwariant y corff hwnnw am y flwyddyn honno. Yn ôl y Rheoliadau roedd yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 31 Mai 2020. Fe wnaeth y Swyddog Cyllid Cyfrifol lofnodi ac ardystio’r cyfrifon ar 29 Mai 2020.

Mae Rheoliad 10(2) yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y’u diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, ar ôl yr ardystiad gan y Swyddog Cyllid Cyfrifol y cyfeirir ato uchod, bod, Awdurdod Tan ac Achub Gogledd Cymru yn cymeradwyo ac yn cyhoeddi’r datganiad cyfrifon archwiliedig. Yn ôl y Rheoliadau roedd yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 31 Gorffennaf 2020.

O ganlyniad i’r achos o COVID-19, mae’r broses o hawl aelodau’r cyhoedd i arolygu’r datganiad cyfrifon a gofyn cwestiynau i'r archwilydd wedi’i ohirio ac o ganlyniad nid yw’r archwiliad o ddatganiad cyfrifon 2019-20 wedi'i gwblhau eto ac nid oes barn archwilio wedi cael ei darparu. Y datganiad cyfrifon a gyhoeddir yw’r datganiad cyfrifon anarchwiliedig.

Yn ddyddiedig ar 2 Gorffennaf 2020

Simon Smith, Prif Swyddog Tân a Phrif Weithredwr

Ken Finch CPFA, Trysorydd i Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Am fanylion am Reoliadau Ariannol yr Awdurdod, gweler y dogfennau isod:

Rheolau Gweithredrefnau Ariannol

Polisi Gwrth-Dwyll a Llygredd ATAGC

Rheolau Gweithdrefnau Contractau ATAGC

Amodau Archebion GTAGC


Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol:

Atodlen Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau 2019/20

Cyflogau a Lwfansau a dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2019/20

Cyflogau a Lwfansau a dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2018/19
Cyflogau a Lwfansau a dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2017/18
Cyflogau a Lwfansau a dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2016/17
Cyflogau a Lwfansau a dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2015/16
Cyflogau a Lwfansau a dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2014/15
Cyflogau a Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2013/14
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2012/13
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2011/12
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2010/11
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2009/10
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2008/09
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2007/08
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2006/07
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2005/06
Lwfansau a Dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2004/05


Datganiadau o Gyfrifon:

Llythyr Archwilio Blynyddol 2018/19

Cwblhad Archwiliad 2018/19

Datganiad o Gyfrifon 2018/19

Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2018/19

Llythyr Archwiliad Blynyddol 2017/18
Datganiad o gyfrifon 2017/18 
Datganiad o Gyfrifon 2016/17
Datganiad o Gyfrifon 2015/16
Adroddiad ar yr Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol
Datganiad o Gyfrifon 2014/15
Datganiad o Gyfrifon 2013/14
Datganiad o Gyfrifon 2012/13
Datganiad o Gyfrifon 2011/12
Datganiad o Gyfrifon 2010/11
Datganiad o Gyfrifon 2009/10
Datganiad o Gyfrifon 2008/09
Datganiad o Gyfrifon 2007/08
Datganiad o Gyfrifon 2006/07
Datganiad o Gyfrifon 2005/06
Datganiad o Gyfrifon 2004/05


Datganiadau Polisi Cyflogau:

Datganiad Polisi Cyflogau 2018/19
Datganiad Polisi Cyflogau 2017/18
Datganiad Polisi Cyflogau 2016/17
Datganiad Polisi Cyflogau 2015/16
Datganiad Polisi Cyflogau 2014/15


Menter Twyll Cenedlaethol (MTC)

Ymarfer paru data yw'r Menter Twyll Cenedlaethol sydd yn cynorthwyo i atal a chanfod twyll a gordaliadau.

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru yn unol â’i bwerau o dan Rhan 3A o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 yn ei gwneud yn ofynnol i holl awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth sydd ganddo i'r diben hwn. Rhennir y wybodaeth gyda Swyddfa Archwilio Cymru. Fel cyrff cyhoeddus mae'n ddyletswydd arnom i ddiogelu'r arian cyhoeddus a weinyddir, ac i'r perwyl hwn mae'n bosib y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth bersonol a dderbyniwyd gennych ar gyfer y dibenion canlynol er mwyn atal a chanfod twyll.

  • Cyflogres
  • Pensiynau
  • Credydwyr

Gallwn rannu'r wybodaeth hyn gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus ar gyfer y diben hwn.

Am ragor o wybodaeth am bwerau cyfreithiol yr Archwilydd Cyffredinol a'r rhesymau dros baru gwybodaeth benodol, ewch i wefan Archwilio Cymru 

Cwblheir y gwaith yn unol â Chod Ymarfer Archwilydd Cyffredinol Cymru ar Baru Data, sydd yn sicrhau bod y wybodaeth bersonol yn cael ei gwarchod yn briodol yn ystod y broses.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen