Staff yn hyrwyddo diogelwch tân

Panel Gweithredol

Mae gan y Panel Gweithredol swyddogaeth eithaf amrywiol gan ymdrin â phynciau megis penodi uwch swyddogion, ystyried materion yn ymwneud â disgyblaeth a phensiynau, ymdrin â materion archwilio penodol yn ogystal ac ymdrin â materion polisi a chyfansoddiadol fel y cyfyd yr angen.

Mae fel arfer yn ymdrin ag ymatebion i bapurau ymgynghorol a datblygiadau eraill o ran polisi, ac yn gwneud argymhellion i'r awdurdod tân ar ei bolisau allweddol, gan gynnwys y Cynllun Lleihau Risg. Mae'r Panel, fel arfer, yn ymdrin â phenodi is-bwyllgor arbennig at y diben.

Gosodwyd Cylch Gwaith y Panel yn 2001 ac fe'i hadolygir fel y bo'r angen. Mae'n cynnwys y Cadeirydd a'r Is-Gadeirydd a dau aelod o bob awdurdod cyfansoddol (pedwar ar ddeg i gyd). Y Cadeirydd neu, yn ei absenoldeb, yr is-Gadeirydd, sy'n ei gadeirio.

Mae'n cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn, rhwng cyfarfodydd yr Awdurdod Tân ac Achub, er y gellir cynnal cyfarfodydd ychwanegol yn dibynnu ar y gwaith, ac yn benodol, pa faterion personél sydd angen eu trafod.


Cliciwch yma i weld  Cylch Gwaith y Panel Gweithredol

Aelodau'r Panel Gweithredol

Cynghorwyr:

Meirick Ll Davies (Cadeirydd)

Peter Lewis (Dirprwy Gadeirydd)

Marion Bateman

Brian Blakeley

Ann Davies

Michael Dixon

Veronica Gay

Richard Griffiths

John Brynmor Hughes

Eric Wyn Jones

Roger Parry

Rondo Roberts

Adrian Tansley

Gethin Glyn Williams

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen