Staff y Gwasanaeth yn ymgymryd a'u gwaith amrywiol

Polisi Iaith Gymraeg

Ein Hymrwymiad i'r Iaith Gymraeg

Yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, rydym yn credu y dylid, wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru, trin y Gymraeg a'r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal.

Rydym yn gwasanaethu amrywiaeth gyfoethog o gymunedau, a threftadaeth naturiol a diwylliannol yn gefn iddynt.

Rydym yn ceisio darparu gwasanaethau yn deg i bob ardal yng Ngogledd Cymru. Rydym yn cydnabod ein dyletswydd at ein staff hefyd, mae'r rhan fwyaf ohonynt yn byw yng Ngogledd Cymru eu hunain ac yn adlewyrchu cyfansoddiad ieithyddol a diwylliannol eu cymunedau eu hunain.

Rydym yn ymfalchio ein bod wedi cymryd yr iaith o ddifri ers blynyddoedd. Trwy gydnabod ein dyletswyddau moesol a chyfreithiol i ateb disgwyliadau'r cyhoedd ac i amddiffyn treftadaeth ddiwylliannol yr ardal, rydym hefyd yn cydnabod bod manteision cadarnhaol i'w cael i'r gwasanaeth trwy gynnal ein busnes cyhoeddus yn y ddwy iaith. Mae arbed bywydau a lleihau risg wrth galon cenhadaeth yr Awdurdod -mae'r iaith yn hanfodol i'w lwyddiant.

Y Safonau Iaith Gymraeg

Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn disodli Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 ac fel rhan o'r ddeddfwriaeth newydd, yng Nghymru mae gan yr iaith Gymraeg statws cyfreithiol cyfartal â’r Saesneg ac felly ni all yr iaith Gymraeg cael ei thrin yn llai ffafriol. Nid oes rhaid i gyrff cyhoeddus mwyach ddatblygu a gweithredu cynlluniau iaith Gymraeg, ond yn hytrach rhaid iddynt gydymffurfio â set o Safonau’r Gymraeg cenedlaethol.

Cyhoeddodd Comisiynydd y Gymraeg Hysbysiadau Cydymffurfio i'r gwasanaethau tân ar 30 Medi 2016. Mae'r ddogfen hon yn rhestru pa rai o'r Safonau (fel y rhestrir yn llawn yn Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 5) 2016) y mae’n rhaid i sefydliad gydymffurfio â hwy, ynghyd ag unrhyw eithriadau a’r dyddiadau gweithredu.

Mae dyletswydd statudol ar Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru i gydymffurfio â safonau a restrir ynghyd â’r dyddiadau cydymffurfio yn yr “Hysbysiad cydymffurfio - Adran 44 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011” a gyflwynwyd gan Gomisiynydd y Gymraeg ar 30 Medi 2016. Disgwylir i’r Gwasanaeth gydymffurfio â’r rhan fwyaf o’r safonau erbyn 30 Mawrth 2017.

Cliciwch yma i ddarllen copi o'r Hysbysiad Cydymffurfio.

Mae Cynllun Gweithredu Gwasnaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn dangos sut yr ydym yn bwriadau cydymffurfio gyda'r safonau newydd

Cliciwch yma i ddarllen copi o'n Cynllun Gweithredu.

Mae Fforwm Iaith Gymraeg y Gwasanaeth yn goruchwilio'r ffordd yr ydym yn cydymffurfio â'r Safonau Iaith Gymraeg sydd gennym ddylestwydd i gydymffurfio â hwy.

Clicwch yma i ddarllen copi o Gylch Gorchwyl y Fforwm Iaith Gymraeg.

Adroddiad Monitro Blynyddol

Mae Safonau’r Gymraeg yn nodi bod yn rhaid i’r Gwasanaeth greu adroddiad blynyddol, mewn perthynas â phob blwyddyn ariannol, sy’n delio â’r ffordd y mae wedi cydymffurfio â’r safonau darparu gwasanaethau, safonau creu polisi a’r safonau gweithredol a gyhoeddir yn ein Hysbysiad Cydymffurfio.

Yn ystod y cyfnod pontio rhwng y Cynllun Iaith Gymraeg a'r Safonau Iaith Gymraeg newydd, mae ein Adroddiad Monitro Blynyddol diweddaraf ar gyfer 2016-17 yn dangos sut yr ydym yn gweithredu ein Cynllun Iaith.

Cliciwch yma i ddarllen copi o'n Adroddiad Monitro Blynyddol 2016-17.

Mae ein perfformiad yn erbyn ein Safonau Iaith bellach wedi'i gofnodi yma:

Asesiad Perfformiad Blynyddol 2018-2019

Asesiad Perfformiad Blynyddol 2017-2018

Fel rhan o'n  hymrwymiad i'r iaith Gymraeg, bydd yn ofynnol i bob aelod newydd o staff gwblhau sgiliau cwrtesi Level 2 Cymraeg ar lafar o fewn eu cyfnod prawf.

Mae'r asesiad yn cynnwys prawf llafar 15 munud, sy'n cael ei recordio a'i asesu yn annibynnol - darperir cymorth cyn y prawf drwy gyfrwng CD hyfforddi a sgript i gyd fynd â'r CD. Mae cymorth pellach hefyd ar gael gan ein Hyrwyddwyr Iaith Gymraeg.

Fel rhan o'r asesiad Lefel 1 bydd yn rhaid i chi ynganu enwau lleoedd, enwau personol, teitlau adrannau a thermau syml Cymraeg yn gywir.  Gofynnir i chi hefyd gyfieithu cyfarchion ac ymadroddion cyffredin o'r Saesneg i'r Gymraeg.

Fel rhan o'r asesiad Lefel 2 bydd yn rhaid i chi gyfieithu ymadroddion a thermau cyffredin o'r Saesneg i'r Gymraeg yn ogystal â darllen cwestiynau a'u hateb yn Gymraeg.  Gofynnir i chi hefyd gyflwyno eich hun yn Gymraeg

Bydd ymgeiswyr sydd eisoes yn meddu ar sgiliau iaith Gymraeg yn cael eu hasesu ar lefelau uwch. Cysylltwch â'r Swyddog Cyswllt Iaith Gymraeg am ragor o wybodaeth

Cliciwch yma i weld sgriptiau'r CDau.

CD 1

CD 2

CD 3

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen