Staff yn hyrwyddo diogelwch tân

Swyddfa Diogewlch Cymunedol Gwynedd ac Ynys Môn

Cyflwyniad gan Reolwr Diogelwch Cymunedol, Gwyn Jones

Cyfeirir at Ynys Môn yn aml fel 'Mam Cymru' ac mae'n gwasanaethu ardal o 200,000 o aceri ac yr unig sir yng Nghymru heb fynyddoedd. Mae ganddi boblogaeth o 67,000 sy'n byw mewn 23,000 o breswylfeydd. Mae dros hanner y boblogaeth yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf.

Mae Gwynedd yn ardal wledig a mynyddig wedi ei lleoli yng Ngogledd Orllewin Cymru sy'n cynnwys Pen Llŷn a'r mwyafrif o Eryri. Mae'r ardal yn falch o'i hamgylchedd sydd ymysg y prydfertha ym Mhrydain.

Mae Gwynedd yn cynnwys ardal o 254,000 hectar sy'n gyfartal i 12.26% o dir Cymru ac mae'r boblogaeth o 117,200 ar wasgar rhwng 9 o brif drefydd Gwynedd a'i chymunedau gwledig.

Prif ardaloedd trefol Ynys Môn yw Caergybi, Amlwch a Llangefni lle mae'r mwyafrif o gyflogwyr wedi eu lleoli. Gwelir Llangefni fel canolfan weinyddol yr ynys. Mae gweddill yr ynys wedi ei gwneud o drefi bach ac ardaloedd gwledig. Mae gwibffordd yr A55 yn darparu ffordd ardderchog ar draws yr ynys i ac o Gaergybi ac yn cysylltu'r sir gydag Iwerddon. Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi datblygu llawer o ardaloedd yn llwyddiannus i annog tyfiant busnes a hamdden.


Adnoddau

Mae gan y Ynys Môn oddeutu 130 o aelodau o staff wedi eu lleoli mewn saith gorsaf dân a Swyddfa Diogelwch y Sir.

Mae'r unig orsaf dân llawn amser wedi ei lleoli yng Nghaergybi ac yn darparu criwiau yn yr orsaf rhwng 12.00-22.00 awr yn ddyddiol. Mae ymladdwyr tân rhan amser a system ar alwad yn darparu cefnogaeth weithredol ychwanegol.

Mae gorsafoedd rhan amser wedi eu lleoli yn Amlwch, Benllech, Llangefni, Porthaethwy a Rhosneigr.

Mae'r gorsafoedd yma yn defnyddio cyfanswm o 10 peiriant pwmpio, gyda 2 ohonynt yn berchen â gallu mynediad cul. Mae gan Caergybi Uned Amgylcheddol.

Mae gan Gwynedd oddeutu 240 o aelodau o staff sydd wedi eu lleoli mewn 14 gorsaf dân.

Mae 2 orsaf dân (Bangor a Chaernarfon) sy'n gweithio'r system criw dyddiol ac mae'r gweddill wedi eu staffio gan breswylwyr eu cymunedau priodol sy'n gweithio'r system rhan amser. Mae gorsafoedd dan ym Mangor, Caernarfon, Dolgellau, Aberdyfi, Abersoch, Bala, Blaenau Ffestiniog, Y Bermo, Harlech, Llanberis, Nefyn, Porthmadog, Pwllheli a Tywyn.

Mae'r gorsafoedd hyn yn defnyddio cyfanswm o 17 o beiriannau pwmpio, 8 o beiriannau arbennig sy'n darparu amrediad o offer arbenigol i ddelio gyda llawer o wahanol fathau o ddigwyddiadau o wrthdrawiadau ar y ffordd i ddigwyddiadau sy'n ymwneud â dŵr.

 

Diogelwch Tân

 

Mae diogelwch tân deddfwriaethol yn cael ei wasanaethu gan reolwr cydymffurfiaeth ymroddedig a thri swyddog cydymffurfiaeth sydd wedi’u lleoli yn y swyddfa ardal yng Nghaernarfon ac sy’n darparu gwasanaeth cynhwysfawr i holl ardaloedd Gwynedd a Môn.  


Diogelwch tân cymunedol

Mae Staff y Sir wedi eu hymrwymo i ddileu marwolaethau tân ac i ostwng y nifer o anafiadau oherwydd tân, mae adnoddau wedi eu canolbwyntio ar amddiffyn y bobl hynny sy'n agored i niwed o fewn y gymuned, yn enwedig pobl oedrannus ac addysgu pobl ifanc. Mae gan y Sir arbenigwyr sy'n gorfodi deddfwriaeth tân o fewn eiddo annomestig ac mae ymgynghorwyr ar gael i ymweld a chynnig cyngor ymarferol am ddiogelwch yn y cartref sy'n rhad ac am ddim yn cynnwys gosod larymau mwg AM DDIM yn y cartrefi. Y sialens yw gwneud archwiliad diogelwch yn y cartref ym mhob un o'r 75,000 o gartrefi yng Ngwynedd ac Ynys Môn.


Partneriaethau

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn ymrwymedig i weithio mewn partneriaeth gyda holl gyrff yr Awdurdod Lleol, Sector Gyhoeddus, Preifat a Gwirfoddol i ddilyn ein nod i sicrhau diogelwch ein cymunedau rhag tân.

Mae hyn drwy sicrhau fod ein system gyfeirio o ddarparu ymchwiliadau diogelwch tân yn y cartref rhad ac am ddim yn targedu ein nod o wneud ein cumuned yn lle mwy diogel i fyw, gweithio ac ymweld.


Tlodi Plant

Mae Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru)  2010 yn darparu fframwaith strategol i fynd i'r afael â thlodi plant yng Nghymru. Mae Adran 5 y Mesur yn datgan bod sefydliad sydd wedi ymrwymo i  drefniant gyda'r awdurdod unedol y mae'n gyfrifol amdano, o dan adran 25 Deddf Plant 2004, yn cael ei rhyddhau o'i ddyletswydd i gyhoeddi ei strategaeth ei hun.   Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn aelod gweithredol o'r Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ym mhob un o'r chwe awdurdod unedol.

Cliciwch yma i ddarllen Strategaeth Plant a Phobl Ifanc Gwynedd

Cliciwch yma i ddarllen Strategaeth Plant a Phobl Ifanc Ynys Môn


Archwiliadau diogel ac iach yn y cartref

Am archwiliad diogel ac iach yn y cartref rhad ac am ddim ffoniwch rhadffôn ar 0800 169 1234 neu ffoniwch y Swyddfa Diogelwch Tân ar 01286 662999.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen