Staff yn hyrwyddo diogelwch tân

Swyddfeydd Diogelwch y Sir Conwy a Sir Ddinbych

Cyflwyniad gan Reolwr Diogelwch Cymunedol, Simon Bromley.

Mae Sir Conwy yn cynnwys ardal o1,130 Km sgwâr.

Mae'n ardal o harddwch naturiol eithriadol gyda thirwedd sy'n amrywio o draethau tywodlyd, pentiroedd caregog a dyffrynnoedd o'r neilltu i rostiroedd agored a mynyddoedd garw

Mae'r Afon Conwy yn rhedeg o Betws y Coed i dref hanesyddol Conwy gyda'i chastell enwog a waliau chaeedig sy'n diffinio canol y Sir. Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod ei ffiniau gorllewinol gyda'r ffiniau dwyreiniol yn ymestyn ar draws ardal wledig y sir i gwrdd ag ehangder Mynydd Hiraethog.

Mae mwyafrif y boblogaeth, sydd dros 110,000 yn byw ar hyd darn arfordirol cul, ac mae trefi glan y môr Llandudno a Bae Colwyn yn atynnu degau o filoedd o dwristiaid i'r Sir yn flynyddol. Rydym hefyd yn ganolfan fasnachol, cynadledda a busnes pwysig. Mae swyddfeydd newydd Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi eu lleoli yn ardal Cyffordd Llandudno yn ymyl cysylltiadau ffyrdd a rheilffordd hanfodol ar hyd arfordir Gogledd Cymru.

Amaethyddiaeth a thwristiaeth yw'r prif ddiwydiannau. Mae 15% o bob llety i dwristiaid yng Nghymru wedi eu lleoli yn y sir, ac mae twristiaid yn treulio oddeutu 12 miliwn o ddiwrnodau yn y Sir sy'n cynhyrchu tua £375 miliwn yn flynyddol i'r economi.

Adnoddau

Mae Swyddfa Diogelwch y Sir Conwy wedi ei lleoli yng Ngorsaf Dân Bae Colwyn. Mae'r swyddfa yn darparu cefnogaeth diogelwch tân deddfwriaethol, diogelwch tân cymunedol, cefnogaeth weithredol o fewn Conwy ac mae hefyd yn leoliad i Dîm Diogelwch Cymunedol Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, sy'n darparu cefnogaeth i holl ardal Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.

Mae gan Sir Conwy 8 gorsaf dân, cyfanswm o 10 Injan Dân gydag ysgol ddwr, 2 bwmp Land Rover, 1 pwmp Pinzgauer, platfform ysgol estynedig, 1 Tendr Brys, 1 uned digwyddiad dwr, 1 uned meistroli digwyddiad ac 1 tîm achub â rhaffau arbenigol.

Mae Gorsaf Dân Llandudno wedi cael adnewyddiad llwyr yn ddiweddar ac yn gartref i 2 beiriant tân.

Mae Bae Colwyn yn cartrefu 2 beiriant tân, tendr brys a'r uned meistroli digwyddiadau, mae'r staff hefyd yn darparu'r tîm achub â rhaffau arbenigol.

Mae gan Abergele a Chonwy 1 peiriant tân a phwmp Land Rover (oddi ar y ffordd) ym mhob gorsaf.

Mae gan Llanrwst 1 peiriant tân ac 1 Pwmp Pinzgauer (oddi ar y ffordd).

Mae gan Betws-Y-Coed 1 peiriant ac uned achub dwr.

Mae gan Cerrigydrudion a Llanfairfechan 1 peiriant tân ym mhob gorsaf.

Diogelwch Tân

Mae'r tîm diogelwch tân deddfwriaethol wedi ei leoli yn Swyddfa Diogelwch Conwy ac yn darparu gwasanaeth i bob ardal trwy Conwy. Mae gan y Sir 2,144 o ffeiliau Diogelwch Tân yn cynnwys:

  • 400 Gwesty trwyddedig,
  • 129 o Swyddfeydd/Siopau/Ffactrïoedd trwyddedig
  • 877 o geisiadau am drwydded

Yn bresennol, mae gan Sir Conwy 2 Swyddog Gorfodi gyda swyddogaeth weithredol/diogelwch tân, a 4 Swyddog Archwilio Diogelwch Tân sy'n cael eu cefnogi gan 3 Swyddog Gweinyddol sy'n cefnogi gweithgareddau ddeddfwriaethol Cyngor Conwy a diogelwch tân cymunedol.

Diogelwch Tân Cymunedol

Mae diogelwch cymunedol yn rôl allweddol o fewn cynllun y Sir ac mae'r holl staff yn gweithio o fewn y gymuned i hyrwyddo diogelwch tân cymunedol, mae gan orsafoedd criw dydd swyddogaeth gymunedol hanfodol yn ychwanegol i'r swyddogaeth weithredol, yn bresennol, mae gan y 6 gorsaf rhan amser gyfanswm o 10 ymarferwr diogelwch tân cymunedol, pob un yn darparu 3awr/wythnos, ac 1 ymarferwch diogelwch tân llawn amser wedi eu lleoli yn Swyddfa Conwy i gynnwys ardaloedd gwledig ac achosion o flaenoriaeth uchel.

Yn ychwanegol, mae'n holl bersonél yn cymryd rhan mewn digwyddiadau i hyrwyddo ein gweithgareddau drwy fynychu digwyddiadau lleol fel Strafagansa Fictoraidd Llandudno, Diwrnod Promenâd Bae Colwyn, sgyrsiau gyda grwpiau lleol mewn ymdrech i wella a chynyddu'r nifer o Archwiliadau Diogelwch Tân yn y Cartref rydym ni'n eu gwneud, yn rhad ac am ddim, i'r gymuned leol.

Partneriaethau

Ein nod yw parhau i ffurfio partneriaethau newydd a gwella ein partneriaethau sydd wedi eu sefydlu eisoes gyda sefydliadau sy'n darparu gofal a chymorth drwy'r gymuned. Yn enwedig adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol yr awdurdod lleol, Careline, Bwrdd Iechyd Lleol a'r Ymddiriedolaeth Iechyd Gwladol. Rydym yn parhau i weithio i wella ein gallu i gyrraedd yr holl grwpiau sydd mewn peryg o fewn y sir. Mae staff sir Conwy yn mynychu ystod eang o fforymau. O grwpiau Rhoi'r Gorau i Ysmygu i gyfarfodydd lleihau llosgi bwriadol. Maen nhw'n rhagweithiol drwy weithio gydag asiantaethau partneriaeth, lle bynnag sy'n bosib, i gyflawni ein nod o achub bywyd ac atal tân ac anafiadau oherwydd tân.

Tlodi Plant

Mae Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru)  2010 yn darparu fframwaith strategol i fynd i'r afael â thlodi plant yng Nghymru. Mae Adran 5 y Mesur yn datgan bod sefydliad sydd wedi ymrwymo i  drefniant gyda'r awdurdod unedol y mae'n gyfrifol amdano, o dan adran 25 Deddf Plant 2004, yn cael ei rhyddhau o'i ddyletswydd i gyhoeddi ei strategaeth ei hun.   Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn aelod gweithredol o'r Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ym mhob un o'r chwe awdurdod unedol.

Cliciwch yma i ddarllen Strategaeth Plant a Phobl Ifanc Conwy

Cliciwch yma i ddarllen Strategaeth Plant a Phobl Ifanc Sir Ddinbych

Archwiliadau diogelwch tân yn y cartref

Am archwiliad diogelwch tân yn y cartref rhad ac am ddim ffoniwch rhadffôn ar 0800 169 1234 neu ffoniwch y Swyddog Diogelwch Tân ar 01745 325777.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen