Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Sawl rheswm da dros brofi’ch larwm mwg

Yn ddiweddar rydym wedi ymuno gyda myfyrwyr effeithiau gweledol o Brifysgol Glyndŵr, Wrecsam a’r canwr a chyfansoddwr Daniel Lloyd i gynhyrchu ffilm fer wreiddiol sydd wedi ei hanimeiddio er mwyn amlygu pwysigrwydd profi larymau mwg yn rheolaidd.  

Maer fideo ‘Profa dy Larwm’ yn cynnwys cymeriadau cartŵn od a’u harferion beunyddiol, a thrac sain bachog – mae’n cael ei hysbysebu ar  ein safleoedd cyfryngau cymdeithasol ac ar y radio.

Mae’r fideo’n amlygu’r rhesymau da dros brofi’ch larwm yn rheolaidd – mae llawer yn meddwl na fydd tân yn digwydd iddynt hwy ond rydym ni’n gwybod bod tân yn gallu digwydd unrhyw bryd yn unrhyw le ac felly fe all larwm mwg sy’n cael ei brofi’n rheolaidd achub eich bywyd. 

Gwyliwch y fideo a helpwch ni i ledaenu’r neges bwysig hon – hoffwch, rhannwch ac ail drydar y fideo sydd ar ein ffrwd Facebook page a Twitter #ProfadyLarwm

 

Byddwch yn gogydd diogel!

Mae mwy o danau yn cychwyn yn y gegin nag unrhyw ystafell arall yn y tŷ. Am y rheswm hwn, rwyf yn erfyn ar i drigolion gadw llygaid ar fwyd sydd yn coginio i atal trychinebau yn y gegin.

Fe gychwynnodd twrnamaint rygbi’r chwe gwlad fis yma, a bydd cefnogwyr yn mwynhau’r gêm dros beint yn y dafarn neu ychydig o ganiau yn y cartref. Teimlaf felly ei bod hi’n briodol i mi eich atgoffa am beryglon yfed a choginio.

Dro ar ôl tro mae ein diffoddwyr tân yn cael eu galw i danau yn y cartref yn y rhanbarth sydd wedi cychwyn ar ôl i drigolion golli canolbwyntiad yn y gegin ar ôl bod yn yfed, ac mae hyn wedi arwain at ganlyniadau trasig ar adegau.

 

Dydy yfed a choginio ddim yn gyfuniad doeth

Cofiwch, dydy yfed a choginio ddim yn gyfuniad doeth – gallwch osgoi gwneud cawlach o bethau yn y gegin drwy baratoi brechdan cyn mynd allan neu brynu tecawê. Fe allai hyn achub eich bywyd.

Hefyd, gyda dyddiadau pwysig fe Dydd San Ffolant, Wythnos Genedlaethol Sglodion a Dydd Mawrth Crempog fis yma, dwi’n siŵr y bydd nifer ohonoch yn creu stŵr yn y gegin.

 

 

Darllenwch mwy yma

Newyddion diweddaraf

Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

Darllen Mwy

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen